solid haus logo

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktnom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti SOLID HAUS s. r. o. so sídlom Ulica Svornosti 115, Bratislava 821 06, IČO: 55 953 875 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 100661/B (ďalej aj „SOLID HAUS s. r. o. “), ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktného formulára, ktorý  zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Týmto beriem na vedomie, že osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: SOLID HAUS s. r. o. so sídlom Ulica Svornosti 115, Bratislava 821 06, IČO: 55 953 875 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 100661/B, týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a to zahŕňajúc:

 1. právo požiadať o obchodné meno o prístup k osobným údajom,
 2. právo na opravu osobných údajov,
 3. právo na vymazanie osobných údajov,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov a tiež
 7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov slovenskej republiky.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefonickej linky na telefónnom čísle +421 918 620 953, prostredníctvom e-mailu: info@solidhaus.sk, alebo poštou na adrese sídla spoločnosti: SOLID HAUS s. r. o. Ulica Svornosti 115, Bratislava 821 06, týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktnom formulári prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámila/oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumela/porozumel im v celom rozsahu. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára:

Poskytované podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (ÉU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018(ďalej aj „nariadenie GDPR“) a podľa zákona č.18/2018 z. Z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracované v súlade s nariadením GDPR.

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene SOLID HAUS s. r. o. so sídlom Ulica Svornosti 115, Bratislava 821 06, IČO: 55 953 875 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 100661/B (ďalej aj „SOLID HAUS s. r. o.“) nie je priamo určená osobám , ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním  osobných údajov na účely zasielania reakcií k vaším požiadavkám zadaným prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOLID HAUS s. r. o., ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje týkajúce sa vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

(údaje uvedené v bodoch 1) až 3) vyššie ďalej spoločne aj „osobné údaje“), a to v súlade s nariadením GDPR.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v mene SOLID HAUS s. r. o.
podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov


Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú, je spoločnosť SOLID HAUS s. r. o. so sídlom Ulica Svornosti 115, Bratislava 821 06, IČO: 55 953 875 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, oddiel:Sro, vložka č.: 100661/B.

Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov

SOLID HAUS s. r. o., ako prevádzkovateľ, osobné údaje v rozsahu, v akom boli vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté spracúva pre nasledovné účely:

 • Účel kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb SOLID HAUS s. r. o.,ako prevádzkovateľa, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOLID HAUS s. r. o., ako prevádzkovateľ (článok 6 ods. 1pís.A) nariadenia GDPR),
 • Štatistické účely, pre účel kombinovania osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb SOLID HAUS s. r. o. ,ako prevádzkovateľa, za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. B) v spojení článkom 89 ods. 1 nariadenia GDPR),
 • Účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovanie prevádzkovateľom, spoločnosťou SOLID HAUS s. r. o.  právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti SOLID HAUS s. r. o.  (článok 6 ods. 1 písm. F)nariadenia GDPR).

Kategórie dotknutých osôb

SOLID HAUS s. r. o. ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje klientov, dotknutých osôb, ktorí zadali svoje požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOLID HAUS s. r. o. 

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje spoločnosť SOLID HAUS s. r. o. ako prevádzkovateľ

V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, SOLID HAUS s. r. o.  svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami nariadenia GDPR. Právnym základom spracúvania osobných údajov v mene SOLID HAUS s. r. o. na účel vybavovania žiadostí dotknutých osôb je tak oprávnený záujem SOLID HAUS s. r. o.  a to podľa príslušného článku nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom SOLID HAUS s. r. o.  neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu prevádzkovateľ , spoločnosť SOLID HAUS s. r. o. zasielala reakcie na jej žiadosti a požiadavky, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti SOLID HAUS s. r. o.  ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e-mailovú adresu a udelil súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOLID HAUS s. r. o., inak nie je zo strany SOLID HAUS s. r. o.  možné na takúto požiadavku dotknutej osoby reagovať.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Osobné údaje spracúvané v mene SOLID HAUS s. r. o., ako prevádzkovateľa, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle spoločnosti SOLID HAUS s. r. o.  nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.

Doba uchovávania osobných údajov, respektíve kritéria na určenie doby spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov na ktorý boli zaslané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Informácie týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania

SOLID HAUS s. r. o. ako prevádzkovateľ, pri spracovaní osobných údajov v mene SOLID HAUS s. r. o. nevyžaduje žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

Informácie o ďalších právach klientov, ako dotknutých osôb, podľa platných a účinných právnych predpisov a informácia o postupoch výkonu práv klientov, ako dotknutých osôb, podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov

Za predpokladu dodržiavania podmienok stanovených platnými a účinnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov podľa nariadenia GDPR a podľa zákona o ochrane osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva :

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 nariadenia GDPR:

Dotknutá osoba ma právo získať od  SOLID HAUS s. r. o. , ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak nie je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • Účely spracúvania
 • Kategórie dotknutých osobných údajov
 • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie.
 • Ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
 • Existencia autorizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.


Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 nariadenia GDPR.

SOLID HAUS s. r. o.  ako prevádzkovateľ, poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

logo

Komplexné služby v oblasti stavby rodinných domov - od návrhu až po realizíciu.


Kontakty

 • Seberíniho 9, Bratislava
 • +421 918 620 953
 • info@solidhaus.sk